Βασικός Κύκλος Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει ότι πολύ σύντομα θα διεξαχθεί σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80ωρών εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Νόμου για την Διαμεσολάβηση (Ν.4512/2018)”.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου, όταν ανακοινωθούν και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας on line  πατήστε εδώ για να μπείτε στην φόρμα επικοινωνίας .

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη).

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις βάσει της ημερομηνίας προκαταβολής στους λογαριασμούς τράπεζας που θα δείτε παρακάτω στις Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Εκπαίδευση – Πάροχοι της εκπαίδευσης
Επικεφαλής της εκπαίδευσης είναι η Ελληνίδα εκπαιδεύτρια (lead trainer) Βασιλική Παπαδημητρίου, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαμεσολάβησης «Ήθος Πάθος Λόγος» Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (Ethos Pathos Logos Mediation Services) (www.eplmediation.gr), δικηγόρο, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι εκπαιδεύσεις και οι προαγωγικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Η επιτυχής συμμετοχή στις τελευταίες εξετάσεις οδηγεί στη λήψη του τίτλου Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator) του Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ ΛΥΣΗ.

Οι απόφοιτοι κάθε κύκλου βασικής εκπαίδευσης θα λάβουν, μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε προαγωγικές εξετάσεις, σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη μετέπειτα συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαπίστευσης διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι Εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. – «ΛΥΣΗ»
Οι εγκαταστάσεις, προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ, είναι απολύτως κατάλληλες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές, καθιστώντας τον χώρο ένα πλήρες και ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε εκπαιδευόμενος/η οποίος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

  1. καταβάλει τα δίδακτρα:

στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού:

(ΙΒΑΝ: GR23 0172 5030 0055 0308 7761 975)

  1. υποβάλει, την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (25ης Μαρτίου 14 Τρίπολη, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10 π.μ. – 1 μ.μ.) ταυτόχρονα με το παραστατικό καταβολής διδάκτρων είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένο) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»: info@lisitripolis.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗΑιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (min 18 – max -24) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της Αίτησης είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης και ταυτόχρονης καταβολής των διδάκτρων προκύπτει από το σχετικό παραστατικό κατάθεσης που εκδίδεται από την τράπεζα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» info@lisitripolis.gr (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από το χρόνο λήψης από τον ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος).

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των εικοσιτεσσάρων (24) εκπαιδευόμενων για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησής τους και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

  1. υποβάλει στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. –«ΛΥΣΗ» (25ΗςΜαρτίου 14 Τρίπολη, αρμόδια υπάλληλος κ. Μπερτζελέτου, πληροφορίες: τηλ. 2710 227141-2, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Για δικηγόρους:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Π.Δ. 123/2011).

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 123/2011).

2) Για μη δικηγόρους:

α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία και

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -3-) εγγράφων στη γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει.

* Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΥΣΗ» ιδρυτές της οποίας είναι το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης.

Leave comments

Your email is safe with us.