ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Κάθε εκπαιδευόμενος/η οποίος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

  1. καταβάλει τα δίδακτρα (1000€. Το κόστος αυτό, αφορά ΜΟΝΟ τον 1ο ΚΥΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού:

(ΙΒΑΝ: GR23 0172 5030 0055 0308 7761 975)

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει τμηματικά. Πεντακόσια ευρώ (500€) προκαταβολή πριν από την έναρξη των σεμιναρίων και πεντακόσια ευρώ (500€) πριν από το πέρας των σεμιναρίων. Σημειώνεται ότι αν δεν εξοφληθεί και η δεύτερη δόση οι εκπαιδευόμενοι δε θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την πιστοποίησή τους.

  1. υποβάλει, την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση Πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε.

είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» (25ης Μαρτίου 14 Τρίπολη, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10 π.μ. – 1 μ.μ.) ταυτόχρονα με το παραστατικό καταβολής διδάκτρων είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένο) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»: info@lisitripolis.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗΑιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (21) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της Αίτησης είτε στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης και ταυτόχρονης καταβολής των διδάκτρων προκύπτει από το σχετικό παραστατικό κατάθεσης που εκδίδεται από την τράπεζα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» info@lisitripolis.gr (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από το χρόνο λήψης από τον ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος).

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των εικοσιένα (21) εκπαιδευόμενων για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησής τους και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

  1. υποβάλει στα γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. –«ΛΥΣΗ» (25ΗςΜαρτίου 14 Τρίπολη, αρμόδια υπάλληλος κ. Μπερτζελέτου, πληροφορίες: τηλ. 2710 227141-2, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης,τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Για δικηγόρους:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Π.Δ. 123/2011).

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 123/2011).

2) Για μη δικηγόρους:

α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία και

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -3-) εγγράφων στη γραφεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει.

Leave comments

Your email is safe with us.