Οι Σκοποί μας

Οι Σκοποί μας

Σκοπός το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ ΛΥΣΗ είναι, σε συμμόρφωση με το άρθρο 2 του Π.Δ. 123/2011:

α. Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψηφίους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης.

β. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατά τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 123/2011 (Παράρτημα Α) και μετεκπαίδευσης.

γ. Η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.

Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ ΛΥΣΗ για την επιτευξη του σκοπού του πραγματοποιεί συνεργασίες με καταρτισμένους και έμπειρους διαμεσολαβητές από όλο τον κόσμο διοργανωνοντας ημερίδες,συνέδρια και σεμινάρια αναλύοντας και ενημερώνοντας θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση. .