Ιδιότητα & Δεξιότητες

Η Ιδιότητα και οι Δεξιότητες του Διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ’ του ν. 3898/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Διαμεσολαβητής στην Ελλάδα μπορεί να είναι δικηγόρος αλλά και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, ειδικά εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος από τους αρμόδιους φορείς των άρθρων 5 και 6 του ανωτέρω νόμου.

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο θα επιλέξουν εκείνα (τα μέρη) από κοινού και το οποίο θα τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.

Ο Διαμεσολαβητής ως τρίτο ουδέτερο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο πρόσωπο, φέρνει σε επαφή τα μέρη, οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο, τα συμβουλεύει, τα ενθαρρύνει, και δια μέσου των κατάλληλων διαπραγματευτικών τεχνικών τα βοηθάει να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση, χωρίς, όμως, να υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης. Δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη προς τα μέρη, ούτε να επιβάλλει τη δική του γνώμη. Και φυσικά, δεν εκδίδει καμία απόφαση. Τα μέρη είναι αυτά που αποκλειστικά θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας τους.

Ο Διαμεσολαβητής στη σχετική διαδικασία λειτουργεί ως καταλύτης αφού διασφαλίζει τον ήρεμο και πολιτισμένο και χαρακτήρα της συζήτησης και ακούει ενεργά. Κατανοεί τις εκατέρωθεν θέσεις και οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης για τα μέρη τηρώντας την αρχή της εμπιστευτικότητας και τους κανόνες δεοντολογίας που εφαρμόζονται διεθνώς, και διευκολύνει στην εύρεση κατάλληλων, αποδοτικών και κοινά αποδεκτών λύσεων.

Ο ρόλος του δικηγόρου των μερών

Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του δικηγόρου που θα παρασταθεί μαζί με τον πελάτη του σε μια Διαμεσολάβηση, καθώς με κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους δρουν καταλυτικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής και αμοιβαία επωφελούς για τα μέρη λύσης.

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα, εκ του Νόμου ( αρθρ. 8 παρ.1 Ν.3898/2010),τα μέρη υποχρεούνται να παρίστανται στη διαδικασία με πληρεξούσιο δικηγόρο, ο δικηγόρος θα πρέπει να εξοικειωθεί με το διαπραγματευτικό και ελαστικό χαρακτήρα της διαδικασίας, να προετοιμαστεί σωστά και να χρησιμοποιήσει τις σωστές τεχνικές διαπραγμάτευσης ώστε να αποφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών του.