Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση είναι η αναζήτηση λύσης, από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια διαφορά τους, μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Πρόκειται για τις λεγόμενες «win-win situations», όπου με την επίλυση της διαφοράς έχουν όφελος και οι δύο πλευρές.

Στη διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ενεργεί ως καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο χρονικό διάστημα μιας ημέρας την επίλυση της διαφοράς ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των δικηγόρων τους, έχουν αποτύχει.

Στην διαμεσολάβηση μπορούν να υποβληθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα αστικού και εμπορικού δικαίου. Ενδείκνυται δε ιδιαιτέρως η διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από οικογενειακές σχέσεις (θέματα διατροφής, επιμέλεια τέκνων κλπ.), κληρονομικές σχέσεις, σχέσεις καταναλωτή και πωλητή (π.χ. αποζημίωση καταναλωτή για ελαττωματικό προϊόν), διαφορές που πηγάζουν από το εταιρικό δίκαιο (μεταξύ εταιριών, μεταξύ εταίρων και μεταξύ εταίρων και εταιρίας), διαφορές που πηγάζουν από το γειτονικό δίκαιο, διαφορές μισθωτή και εκμισθωτή, μεγάλο μέρος των εργατικών διαφορών και πολλές άλλες ακόμη. Δεν μπορούν να υπαχθούν στην διαμεσολάβηση διαφορές μεταξύ πολιτών και Δημοσίου (π.χ. διαφορές με Εφορία).