Στάδια – Εκτελεστότητα

Στάδια – Εκτελεστότητα

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη που παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους καθόσον η διαδικασία διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας.  Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Έπειτα κατατίθεται από τον Διαμεσολαβητή  στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και αποτελεί και εκτελεστό τίτλο.

Διαδικασία της Διαμεσολάβησης

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη που παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά.

Στη συνέχεια, ακολουθούν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους καθόσον η διαδικασία διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Έπειτα κατατίθεται από τον Διαμεσολαβητή  στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και αποτελεί και εκτελεστό τίτλο.