Πλεονεκτήματα Διαμεσολάβησης

Πλεονεκτήματα Διαμεσολάβησης

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σύγχρονο τρόπο επίλυσης διαφορών με  αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα  που είναι τα εξής:

-Η ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία.

-Η εύκολη πρόσβαση και η απλότητα της διαδικασίας

-Η εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας.

-Η διασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των μερών.

-Ο προσανατολισμός στα ουσιαστικά συμφέροντα των μερών.

-Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας, αφού τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν.

-Το χαμηλό κόστος .Ποίο είναι αυτό; Μικρότερο, τόσο από την δικαστική όσο και από την διαιτητική διαδικασία. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς το κόστος των εργατοωρών που συνήθως αναλώνονται για την επίλυση της διαφοράς δικαστικά, το κόστος του χαμένου χρόνου μέχρι την οριστική επίλυσή  της, τα διαφυγόντα κέρδη από την μη επίλυσή αυτής, τότε καθίσταται προφανές ότι το όποιο κόστος της διαμεσολάβησης είναι πραγματικά αμελητέο.