Πεδίο Εφαρμογής Διαμεσολάβησης

Πεδίο Εφαρμογής Διαμεσολάβησης

Στην διαμεσολάβηση μπορούν να υποβληθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα αστικού και εμπορικού δικαίου. Ενδείκνυται δε ιδιαιτέρως η διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από οικογενειακές σχέσεις (θέματα διατροφής, επιμέλεια τέκνων κλπ.), κληρονομικές σχέσεις, σχέσεις καταναλωτή και πωλητή (π.χ. αποζημίωση καταναλωτή για ελαττωματικό προϊόν), διαφορές που πηγάζουν από το εταιρικό δίκαιο (μεταξύ εταιριών, μεταξύ εταίρων και μεταξύ εταίρων και εταιρίας), διαφορές που πηγάζουν από το γειτονικό δίκαιο, διαφορές μισθωτή και εκμισθωτή, μεγάλο μέρος των εργατικών διαφορών,τραπεζικές δοαφορές «κόκκινα δάνεια» και πολλές άλλες ακόμη. Δεν μπορούν να υπαχθούν στην διαμεσολάβηση διαφορές μεταξύ πολιτών και Δημοσίου (π.χ. διαφορές με Εφορία).

Διαφορές που υπάγονται στη Διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ω. 3898/2010 με τίτλο «Υπαγόμενες διαφορές», διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση «με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς».

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική δεκτικές διαμεσολάβησης είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες υποθέσεις:

Οι διαφορές οικογενειακής φύσης, π.χ. διαφορές για επιδίκαση διατροφής, υποθέσεις με αντικείμενο την επιμέλεια και επικοινωνία ανηλίκων κ.λπ.

Οι διαφορές εργατικής φύσης, π.χ. διαφορές από την καταβολή του μισθού, υπερωριών κ.λπ., από μεταβολή των όρων εργασίας, από προσβλητική σε βάρος εργαζομένου μεταχείριση ή διακριτική συμπεριφορά, αλλά και παρενόχληση, διαφορές μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων κ.λπ.

Οι εμπορικές διαφορές, διαφορές κατά τον τερματισμό ή την αλλαγή των όρων σε μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις-ειδικά εμπορικές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και αλλοδαπών οίκων. Ιδίως διαφορές εντός οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς και διαφορές που προκύπτουν κατά την εξυγνίαση επιχειρήσεων με οικονομικά προβλήματα (γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα άρθρα 99 επ. του νέου ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα, με βάση τα οποία ορίζεται διαμεσολαβητής για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και εύρεσης σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της επιχείρησης προς Τράπεζες και τρίτους)

οι ασφαλιστικές διαφορές, π.χ. καθορισμός αποζημίωσης από ασφαλιστικές συμβάσεις, και ιδίως οι διαφορές υποθέσεων που αφορούν τροχαία ατυχήματα,

οι μισθωτικές διαφορές, π.χ. υποθέσεις για μείωση μισθώματος λόγω οικονομικής κρίσης, καθώς και διαφορές μεταξύ συνδιοκτητών σε πολυκατοικίες,

οι κατασκευαστικές διαφορές, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, π.χ. για την τιμολόγηση επιπλέων εργασιών, για εργασίες που έγιναν κακότεχνα, στις οποίες απαιτείται ταχύτητα επίλυσης της διαφωνίας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου,

οι διαφορές αθλητικής φύσης,π.χ. οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητών, προπονητών και ομάδων, εμπορικής φύσεως διαφορές στα πλαίσια του αθλητισμού κ.λπ. καθώς και

πλήθος άλλων διαφορών, όπως οι διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας, οι καταναλωτικές διαφορές και οι διαφορές που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο

– οι διαφορές σε ναυτικές υποθέσεις